Устав

БОЕН УСТАВ НА ПИЛОТИТЕ ОТ 2-ра Виртуална Изтребителна Авиационна Ескадрила (2ИАЕ)

1. Основни положения
Устава на виртуалните пилоти от 2ИАЕ се явява основен документ, установяващ вътрешния ред на съединенията, правата и задълженията на пилотите, реда и организацията на бойната подготовка, учебния процес и общите положения при изпълнението на бойните задачи. Този документ се явява задължителен за всички членове на ескадрилата. Всеки пилот е ДЛЪЖЕН да спазва този устав във виртуалното пространство.

1.1 За 2ИАЕ
Ескадрилата от виртуални пилоти е абсолютно доброволна, некомерсиална и неполитическа организация, обединяваща почитателите на авио-симулатора „DCS: World“ в единна бойна единица

1.2 Цели и задачи
Целта на 2ИАЕ е да се създаде сплотен колектив от виртуални пилоти, с цел успешно представяне в битките на виртуалното небе. Задачите на авиогрупата са няколко вида:

Образователни:
1. Изучаване на исторически военни конфликти.
2. Запознаване с историята на военната техника, особено – авиационна.
3. Изучаване тактиката за водене на въздушни бойни действия, както за виртуални авиационни съединения, така и на отделни пилоти.
4. Изучаване техниката и материалната част, намираща се в авиосимулатора “DCS: World”, за по-пълното използване на нейните възможности и ефективна борба с противника.

Тренировъчни:
1. Повишаване нивото на летателно майсторство на членовете на авиогрупата самостоятелно и заедно със своята или приятелски ескадрили.
2. Отработване на груповото взаимодействие в небето, както на ниво отделни самолети, така и на ниво авиационно съединение.

1.3 Структура на ескадрилата
Структурата на ескадрилата на ескадрилата се определя от вътрeшни заповеди и инструкции. Основа на авиоескадрилата се явяват пилотите, обединени в тактическа двойка “водещ-воден”. Двойките от своя страна образуват звена, които представляват ескадрилата. За работа с личния състав на ескадрилата (зачисляване, информационно осигуряване и връзки с обществеността) отговаря командира на ескадрилата, началник щаба и заместник командира на ескадрилата.

2 Изисквания за прием
2ИАЕ не е ескадрила за начинаещи. Трябва да умеете да пилотирате и приземявате един от използваните самолети (F-16, МиГ-29, МиГ-21), да поддържате строй с друг самолет, да използвате успешно въоръжението, както и да умеете да изпълнявате презареждане във въздуха (ако самолетът го позволява).
Обучението в ескадрилата е фокусирано върху тактическо летене във формация, ефективна комуникация и използване на основни тактики за въздушен бой и атака по земни цели.
Очаква се от курсантите,както и от старшите членове на ескадрилата,сами да добиват и намират информация и знания по дадена тема. При неуспешното намиране на такива, се изпраща общо запитване в предоставените канали за комуникация на ескадрилата (Discord). В които останалите членове, могат да изкажат мнение, помогнат с информация или на тяхно усмотрение могат да проведат и учебни сесии със запитващият.
Опит в multiplayer среда не е задължителен.

2.1 Прием
Всеки записал се за прием в ескадрилата се смята за кандидат. Кандидатите преминават през първоначален полет, за който получават информация при приема, след успешното му преминаване се зачисляват като курсанти в 2ИАЕ.

2.2 Двойно членство
Не се позволява членуването в повече от една ескадрила оперираща в DCS: World, независимо от платформата.

2.3 Курсанти
Курсантите преминават преез нужното обучение в рамките на 4 мисии и 45 дни от успешното преминаване на първоначалния полет.

2.4 Офицери
След успешното преминаване на обучението пилотите се зачисляват към състава на 2ИАЕ.

3 Вътрешни правила

3.1 Воински звания
Към всяко подразделение в ескадрилата съществува система за воинските звания, приети за личния състав. Те се присвояват от командира на ескадрилата и определят степента на задължения, а така също и правата на различните категории пилоти.

3.2 Съществуващи звания в ескадрилата
В =2ИAE= съществуват следните воински звания: курсант, мл. лейтетант, ст. лейтетант, капитан, майор, подполковник и полковник.

3.3 Ред на подчиненост
Реда на подчиненост в =2ИAE= е в зависимост от воинското звание и длъжността. При еднакви длъжности който е с по-високо звание е и по-старши. В бойни условия ПЪЛНА отговорност, за действията на тактическата единица носи нейния командир.

3.4 Права и задължения на пилотите

Задължения

· Да се подчинява на заповедите и разпорежданията на Командира

· По време на бой се следят съобщенията в текстовия чат на екрана и комуникациите по радио или друг вид приложение.

· Безпрекословно да изпълнява заповедите на комндира или да направи всичко възможно за това.

· Да отиде на помощ там където е необходима.

· Да защити честта и достойнството на Българската Ескадрила по бойните полета.

· Да не се поддава на провокации по време на бой, както и във форумите и приложенията за комуникация предоставени от DCS: World. Да не оскърбява пилоти, участващи в играта или вън от нея, дори ако го провокират. Нека вашият отговор бъдат вашите въздушни победи и майсторство.

· В случаи на провокации от рода на описаните по-горе, е необходимо да се съобщи в щаба или лично на командира на ескадрилата. Дадения проблем ще бъде решаван с командния състав от съответната ескадрила към която принадлежи пилота, проявил се с недостойно поведение.

· Да повишават своето летателно майсторство.

Права

· Да бъдат недоволни от командването на ескадрилата.

· Да изказват своето мнение и предложение за ескадрилата.

· Да обжалват издадените команди след тяхното изпълнение.

· При наличие на уважителни причини да отказва предложения за участие в бойни действия.

4 Бойна служба

4.1 Ред за допускане до бойни полети
За изпълнение на бойни полети, т.е. участие в организираните мисии на ескадрилата, както и участия в бойни действия в различни сървъри, организирани събития, пилотите трябва да са завършили обучението си (в т.ч. курсанти), както и да са изпълнили поне един полет за възстановяване на подготовката си (офлайн или онлайн), за отсъствали пилоти.

4.2 Задължителни условия за извършване на бойни полети
– Наличие и коректна работа на гласови комуникации (Team Speak, Discord или др.) приети в ескадрилата
– Да бъдат инсталирани в съответните директории скинове и друга символика на Бългаската Ескадрила

4.3 Ред и организация преди излитане на бойна мисия
Един от факторите за успех в боя е грамотната организация и реда който трябва да се спазва. Заповедите се издават от най-старшия по длъжност. При равни длъжности се разпорежда най-старшия по звание. След влизането в мисия старшия по длъжност поема управлението по разпределение на силите и средствата за изпълнение на задачата или (ако счита за необходимо) назначава за старши по опитен пилот, по собствена преценка. След упълномощаването, всички отговорности за изпълнението на задачата преминават към пилота, назначения за старши на мисията. Всички негови заповеди относно полета не подлежат на обсъждане и се изпълняват задължително.

4.4 Приоритетни задължения на ТВД или виртуални войни

Тук са дадени основните правила които трябва да се спазват от пилотите на =2ИАЕ= , при участието си в online ученията от типа RED Flag и други. Подредени са по приоритет:

1. Изпълнението на поставената задача в брифинга на съответната мисия

2. Спасяването или оказване помощ първо на воения/водещия, а после и на свой пилот, ако това не възпрепятсва изпълнението на задачата

3. Запазване собствения живот и връщане в своя база, ако не противоречи на т.1 и т.2

4. Унищожаване противникови цели, извън онези поставени като задача (Free-hunting), ако не противоречи на т.1 и т.2

Спазването и познаването на бойния устав е задължение на всички пилоти в =2ИАЕ=