Прибори в кабината на МиГ-29

Прибори в кабината на МиГ-29
 1. Панел на системата за управление на въоръжението
 2. Указател на ъгълa на атака и претоварването
 3. Скоростомер
 4. Командно-пилотажен прибор
 5. Вариометър
 6. Радиовисотомер
 7. Оборотомер
 8. Горивомер
 9. Дубльор на ИЧС
 10. Панел на системата “Экран”
 11. Система за предупреждение за облъчване
 12. Температура на изходящите газове
 13. Махметър
 14. Часовник
 15. Навигационно-пилотажен прибор
 16. Барометричен висотомер
 17. Индикатор на механизацията и колесника
 18. Кран на колесника
 19. Пулт на системата за автоматично управление
 20. Светосигнално табло
 21. Брояч на средствата за самозащита
 22. Главна сигнална лампа
 23. Индикатор на положението на клина на въздухозаборника

2. Указател на ъгъла на атака и претоварването

1– скала на ъгъла на атака (в градуси)
обхват: 0 – 30 градуса през 1 градус
2- скала на претоварването (безраз-
мерна)
обхват: 0-10 единици през 0,5
единици

3. Скоростомер

Показва приборната скорост на самолета (в км/ч)
обхват: 0 – 1000км/ч през 10км/ч

4. Командно-пилотажен прибор

1 – скала на ъгъла на крен (в градуси); обхват: 0 – 90 градуса с
марки на 0, 5, 10, 15,
20, 25, 30, 45 и 60 градуса
2 – хоризонтална планка – показва положението на самолета спрямо
зададената траектория във вертикална равнина
3 – силует на самолета
4 – скала на ъгъла на тангаж (в градуси); обхват: -90 – +90
градуса през 5 градуса
5 – вертикална планка – показва положението на самолета спрямо
зададена траектория в хоризонтална равнина

6 – директорна планка на крена – показва необходимия крен за
движение по зададена траектория
7 – централен индекс на директорните стрелки
8 – директорна планка на тангажа – показва необходимия тангаж за
движение по зададена траектория
9 – указател на плъзгането

5. Вариометър

1 – указател на плъзгането
2 – скала на указателя на вертикалната
скорост (в м/с); обхват: 0 – 200м/с
от 0 до 20м/с – през 1м/с
от 50 до 200м/с – през 50м/с
3 – стрелка на указателя на вертикална та скорост
4 – указател на завоя

6. Радиовисотомер

Показва истинската височина (спрямо релефа на земната повърхност) на
полета

1 – скала на радиовисотомета (в
метри); обхват: 0 – 1000м
от 0 до 20м – през 5м
от 20 до 100м – през 10м
от 100 до 1000м – през 100м

7. Оборотомер

Показва оборотите на двигателите (в % от максималните)

1 – скала на оборотите (в % от макс.)
обхват: 0 – 120% през 1%
2 – стрелка на оборотите на левия двигател
3 – стрелка на оборотите на десния двигател
0% – неработещ двигател
65% – режим “малък газ”
100% – режим “максимал”
101% – режим “минимален форсаж”
102-103% – режим “пълен форсаж”

8. Горивомер

Показва масата на наличното във вътрешните и допълнителните
резервоари гориво

1 – индикатор за наличното гориво (в кг)
2 – светлинна индикация на изразходваните резервоари
3 – скала на наличното гориво (в кг)
обхват: 0 – 5500кг през 100кг
4 – линия на авариен остатък (550кг)

11. Система за предупреждение за облъчване

1 – тип на вторичното облъчване
П – РЛС клас “въздух – въздух”
З – РЛС (ЗРК) с голям радиус на действие
Х – РЛС (ЗРК) със среден радиус на действие
Н – РЛС (ЗРК) с малък радиус на действие
F – наземна РЛС за ранно откриване
С – ДРЛО (AWACS)
2 – тип на главното облъчване
3 – метка на положението (отдалечението на собствения самолет спрямо главното облъчване)
4 – направление на главното
облъчване (в градуси) – 10, 30, 50 и 90 градуса
5 – индикатор за изправност на системата
6 – направление на вторичното облъчване
7 – скала на относителната мощност на излъчване на главното
облъчване (нараства посока обратна на часовниковата стрелка)
8 – полусфера на главното облъчване (във вертикална равнина)
В – горна полусфера
Н – долна полусфера
9 – светлинна сигнализация (червена) за:
захват от РЛС при постоянна червена светлина
пуск на ракета при мигаща червена светлина
10 – облъчване в задна лява полусфера
11 – облъчване в задна дясна полусфера

12. Температура на изходящите газове

Показва температурата на отработените газове в турбината на
двигателя (в градуси Целзий)
обхват: 200 – 1200 градуса през 100 градуса

малък газ – 450 градуса
максимал – 800 градуса
минимален форсаж – 820 градуса
пълен форсаж – 910 градуса

13. Махметър

Показва Числото на Мах и истинската скорост на полета

1 – скала на:
числото на Мах (безразмерно), обхват: 0 – 3 през 0,02
– истинската скорост (в км/ч)
обхват: 0 – 3000км/ч през 20
км/ч
2 – стрелка на Числото на Мах
3 – стрелка на истинската скорост

14. Часовник

1 – полетно време (часове)
2 – час (часове)
3 – полетно време (секунди)
4 – час (минути)
5 – час (секунди)

16. Барометричен висотомер

Показва надморската височина на полета

1 – атмосферно налягане (в мм живачен стълб)
2 – скала на височината (в хиляди м)
обхват: 0 – 30000м през 1000м
3 – стрелка на скалата в хиляди м
4 – стрелка на скалата в десети м
5 – скала на височината (в десети м)
обхват: 0 – 1000м през 10м
6 – регулиране на зададеното атмосферно налягане

15. Навигационно-пилотажен прибор

1 – хоризонтална планка – показва положението спрямо глисадния радиомаяк
2 – азимутална стрелка – показва курса и курсовия ъгъл към текущата навигационна точка
3 – стрелка на зададения курс
4 – вертикална планка – показва положението спрямо курсовия радиомаяк
5 – курсов бленкер – показва, че вертикалната планка е неактивна
6 – разстояние до текущата навигационна точка (в км)
7 – текущ курс
8 – зададен курс (в градуси)
9 – централен индекс на планките
10 – скала на курсовия ъгъл (неподвижна в градуси);от 0 до 360 градуса през 30 градуса
11 – глисаден бленкер – показва, че хоризонталната планка е неактивна
12 – скала на курса (подвижна в градуси); от 0 до 360 градуса през 5 градуса

Пример:

 • текущ курс на самолета (082°)
 • курсов ъгъл (азимут) към навигационната точка (78°)
 • курс към навигационната точка (160°)
 • зададен курс към навигационната точка (129°)
 • разстояние до навигационната точка (57km)

17. Индикатор на механизацията и колесника

При светлинна сигнализация – спуснато положение на:
1 – лявата стойка на основния колесник
2 – долната плоскост на въздушната спирачка
3 – задкрилката на лявото полукрило
4 – предкрилката на лявото полукрило
5 – при червена светлинна сигнализация – колесника е в процес на
спускане или прибиране; една или повече стойки са в
неприбрано/неспуснато положение
6 – горна плоскост на въздушната спирачка
7 – предкрилка на дясното полукрило
8 – задкрилка на дясното полукрило
9 – дясната стойка на основния колесник
10 – носовата стойка на колесника
При отсъствие на светлинна сигнализация –прибрано положение

23.Индикатор на положението на клина на въздухозаборника

1 – положение на клина на левия въздухозаборник
2 – положение на клина на десния въздухозаборник
0% – при М<0,6
0-80% – при М=0,6 до 2,1
80% – при М>2,1

20. Светосигнално табло

© AirPower, 2008
© Crash, 2019

Вашият коментар